OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR


El Servei Veterinari de Genètica Molecular ha adquirit l'equip QuantStudio 12 Kflex permetent gestionar un major nombre de mostres alhora que s'amplia el catàleg d'anàlisi disponibles i s'amplia l'oferta per a investigacions realacionades amb la salut i la qualitat de vida en humà.La tecnologia OpenArray a l'equip QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR System és una solució assequible per l'anàlisi d'alt rendiment d'expressió gènica, genotipat, miRNA, cast-PCR i digital PCR (dPCR).

Aquesta tecnologia única minimitza l'utilització de reactius i ajuda a reduir significativament el cost per resultat obtingut (data point), permetent analitzar més mostres amb el mateix pressupost. A més dels assajos predissenyats en humà també hi assajos per a 23 espècies d'organismes addicionals. L'equip en la seva configuració OpenArray té capacitat fins a 4 plaques de 3.072 reaccions simultàniament (més de 12.000 reaccions de PCR en una única carrera).Formats disponibles (Alta Productivitat a Baix Cost)


Formats dels OpenArrays (OA) per a genotipar

Format OpenArrays Mostres per OA Comanda mínima OA Comanda mínima (mostres)
12 assaigs 144 10 1.440
26 assaigs 96 10 960
60 assaigs 48 20 960
120 assaigs 24 40 960
180 assaigs 16 60 960
240 assaigs 12 80 960

Formats dels OpenArrays (OA) per a Real-Time PCR

Format OpenArrays Mostres per OA Comanda mínima OA Comanda mínima (mostres)
18 (3X) assaigs 48 10 480
56 assaigs 48 10 480
112 assaigs 24 10 240
168 assaigs 16 10 160
224 assaigs 12 10 120

Més de 4,5 milions d'assaigs de genotipat predissenyats (3,5 milions de SNPs de HapMap)

2.700 SNPs d'enzims del metabolisme de drogues (DME)

Més de 750 assaigs TaqMan per a microRNAs disponibles en sets predissenyats

Panells pre-dissenyats disponibles | Format OpenArray


TaqMan OpenArray Pathways Panels

Nom comercial Nº de Gens Format
Panell humà per a l'estudi de les quinases 820 3 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi del càncer 648 4 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi de la inflamació 607 4 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi de les cèl·lules mare pluripotencials 631 4 mostres/panell
Panell humà per a l'estudi de les víes de transducció de senyals 597 4 mostres/panell
Panell per a l'estudi de la inflamació a rata i ratolí 648 4 mostres/panell

Més de 61.000 assaigs TaqMan d'expressió gènica inventariatscast-PCR: Competitive Allele-Specific TaqMan PCR

  • 46 gens clau del càncer
  • 778 nous assaig TaqMan
  • Inclou KRAS, BRAF, KIT i JAK2
  • Específicament per a detectar mutacions somàtiques
  • Combina el poder de dues tecnologies (TaqMan i cast PCR)

digital PCR

  • Detecció d'al·lels rars
  • Determinació sexe (mitjançant sang materna)
  • Detecció cèl·lules tumorals circulants
  • Quantificació absoluta sense corba estàndard
  • Detecció de CNVs


Altres serveis


Genotipat

OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

Possibles aplicacions

SERVEIS

Biomedicina, Biotecnologia

Investiga els nostres serveis

Eficiència

Consulta els nostres panells pre-dissenyats

Gens candidats prèviament validats


Informació Addicional: QuantStudio™ 12K Flex Real-Time PCR System