SEQÜENCIACIÓ MASSIVA TOLL-LIKE RECEPTORS


El Servei Veterinari de Genètica Molecular (SVGM) ha iniciat una sèrie de projectes destinats a la caracterització de la variabilitat dels anomenats Toll-like receptors (TLRs) canins d’una forma ràpida i senzilla mitjançant seqüenciació massiva.El coneixement de les diverses variants al•lèliques presents a cada raça possibilita la creació de panells comercials capaços d’identificar de forma exacta les variants presents en cada individu i així poder, per exemple, investigar la seva relació amb malalties infeccioses o inflamatòries, podent arribar a determinar quins fàrmacs poden ser més efectius per a cada individu.

Actualment ja s’ha dissenyat i validat un chip d’ADN capaç de determinar 59 de les mutacions presents en les principals races canines, incloent 55 mutacions que donen lloc a un canvi d’aminoàcid i 4 mutacions que provoquen un canvi en el marc de lectura.


Altres serveis


Genotipat

OPENARRAY QUANTSTUDIO 12K FLEX REAL-TIME PCR

Possibles aplicacions

SERVEIS

Biomedicina, Biotecnologia

Investiga els nostres serveis

Eficiència

Consulta els nostres panells pre-dissenyats

Gens candidats prèviament validatsInformació Addicional sobre l'anàlisi de Polimorfismes en TLRs Canins (TLR1-10)