Anàlisi molecular del gen responsable de l’halotà

El síndrome de l’estrès porcí és una de les anomalies genètiques de major transcendència econòmica en el bestiar porcí. En situacions d’estrès s’estimula l’obertura del canal alliberador de calci en aquells animals homozigots per l’al•lel mutant del gen RYR1 ("ryanodine receptor"), provocant una contracció muscular permanent i la conseqüent pèrdua de qualitat de la carn.