Anàlisi molecular del gen responsable de la susceptibilitat a scrapie en ovelles

Scrapie és una encefalopatia espongiforme transmisible (TSE), malaltia incurable i fatal que inclou diferents variants com la bovina (BSE), felina (FSE), cérvids (CWD), visons (TME) i humana (kuru, vCJD).

Les TSEs es caracteritzen per la conversió de la proteina priònica normal o cel•lular (PrPC) en la isoforma PrPSc. Aquesta conformació afavoreix l’acumulació de la proteina en teixits dels sistemes nervios central i limfàtic, provocant d’aquesta manera la degeneració dels teixits i originant la malaltia neurodegenerativa.

Tant la forma cel•lular de la proteina (PrPC) com la isoforma que s’acumula en els teixits (PrPSc) son codificades per un mateix gen, prnp, i es pot dir, per tant, que el gen prnp es el responsable de la susceptibilitat i/o resistència a desenvolupar TSEs en les diferents espècies en que s’han descrit.

Dins de la proteina PrP ovina hi ha tres posicions aminoacídiques (codons 136, 154 i 171) que han estat relacionades no sols amb la susceptibilitat dels individus a desenvolupar scrapie sino també amb el període de incubació, tant en infecció natural amb scrapie com en infecció experimental amb BSE. El canvi de conformació de PrPC en PrPSc degut a una infecció es més fàcil depenent de les variants proteiques codificades per l’hoste.Codon 136: Val/Ala (GTC/GCC)

Codon 154: Arg/His (CGT/CAT)

Codon 171: Arg/Gln/His (CGG/CAG/CAT)

S’han descrit cinc al•lels predominants en les races estudiades fins ara, encara que no tots els al•lels es troben en totes les races. Dos al•lels (VRQ i ARQ) estan associats amb la susceptibilitat a scrapie, i el seu efecte pot diferir entre races, tant en infecció natural amb scrapie com en infecció experimental amb BSE.