Anàlisi del Microbioma per Seqüenciació Massiva

L’objectiu principal d’aquest servei consisteix en caracteritzar el microbioma per seqüenciació massiva del gen 16S RNA. Amb aquesta finalitat s’optimitza l’extracció de DNA a partir de mostres del teixit d’elecció, que serà posteriorment amplificat amb primers específics del gen 16S rRNA i seqüenciació.

L’anàlisi de les mostres es realitza en lots de 20 mostres per a optimitzar el cost del fungible (inclou anàlisis dels resultats).