Panell humà per a l’estudi del càncer - TaqMan OpenArray


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan ® OpenArray Human Cancer Panel ® ha estat desenvolupat per a identificar gens diferencialment expressats implicats en las vies principals del càncer.

Moltes vies biològiques afecten a la progressió del càncer, i diverses vies biològiques estan inhibides o activades en funció de les etapes de la tumorigènesis o dels diferents tipus de càncer. Aquest panell per l’estudi del càncer està dissenyat per a determinar el perfil d’expressió de gens involucrats en aquestes vies biològiques, que es poden utilitzar tant per a validar com per a identificar nous biomarcadors.

Aquest panell conté 624 gens validats, ben definits com a marcadors de pluripotencia. Complementàriament, el panell també inclou 24 gens endògens utilitzats com a controls.

Taula 1. Gens analitzats al panell humà per a càncer

Panell humà per a l'estudi del càncer - TaqMan OpenArray

Aquest panell humà conté gens relacionats amb la reparació de l’ADN, la angiogènesis, l’adhesió cel·lular i matriu extracel·lular, així com gens implicats en el cicle cel·lular i la apoptosis, i molts dels gens que codifiquen les quinases i factors de transcripció que s’han trobat expressats diferencialment en diferents tipus de càncers.

Figura 1. Típiques corbes d’amplificació per a un assaig del TaqMan® OpenArray® Human Cancer Panel

Panell humà per a l'estudi del càncer - TaqMan OpenArray


Informació addicional disponible a www.lifetechnologies.com