Panell humà per a l’estudi de les cèl·lules mare pluripotencials - TaqMan OpenArray


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human Stem Cell Panel® ha estat desenvolupat tant per a la caracterització de cèl·lules mare indiferenciades com per les ja diferenciades.

Aquest panell conté 609 gens validats com a marcadors de pluripotencia. Complementàriament, el panell també inclou 22 gens utilitzats com a controls endògens.

Els 631 marcadors d’expressió diferencial inclosos en el panell permeten la caracterització tant de les cèl·lules mare embriòniques així com avaluar les variacions fenotípiques entre diferents línies de cèl·lules mare embrionàries aïllades.

Taula 1. Gens analitzats al panell de cèl·lules mare pluripotencials


Panell humà per a l'estudi de les cèl·lules mare pluripotencials - TaqMan OpenArray


Els gens inclosos en aquest panell s’han avaluat en funció dels següents criteris

• Expressió en cèl·lules humanes del carcinoma embrionari (hEC), cèl·lules germinals primordials, o cèl·lules mare embrionàries (hES)
• Funció coneguda en el manteniment de la pluripotencia de les cèl·lules mare embrionàries (hES)
• Identificació experimental basada en experiments on s’ha demostrat una correlació amb l’estat de les cèl·lules mare
• Expressió coneguda, característica i específica de llinatges diferenciats en l’embrió després de la implantació i en teixits madurs


Figura 1. TaqMan® OpenArray Human Stem Cell Panel Plate


Panell humà per a l'estudi de les cèl·lules mare pluripotencials - TaqMan OpenArray


Cada pou conté un parell de primers específics per a un gen involucrat en el desenvolupament del càncer o un control. Cada assaig està repetit quatre vegades en la placa TaqMan® OpenArray® possibilitant la utilització d’una única mostra generant quatre punts per assaig o analitzant quatre mostres diferents per placa, com queda representat en la figura per la agrupació de colors.

Més informació