Panell humà per estudis de farmacogenòmica - TaqMan OpenArray


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human Pharmacogenomics (PGx) Panel® ha estat desenvolupat per a la detecció de polimorfismes en els gens que codifiquen pels enzims del metabolisme dels fàrmacs i proteïnes de transport associades.

Aquest panell conté 158 assaigs validats, convertint-se en una eina poderosa per ajudar els investigadodrs a estudiar la variació genètica humana en relació amb l'acció dels fàrmacs i la seva possible aplicació al tractament mèdic. Aquest panell de 29 enzims del metabolisme dels fàrmacs (Drug Metabolism Enzyme - DME) s'ha creat a partir del panell PharmaADME Core.

Taula 1. Gens analitzats al panell humà per estudis de farmacogenòmica


Panell humà per estudis de farmacogenòmica - TaqMan OpenArray


El TaqMan® OpenArray Human Pharmacogenomics (PGx) Panel® proporciona dades valuoses per a l'estudi de les interaccions de fàrmacs en diverses àrees d'investigació. Aquests gens es relacionen amb àrees d'estudi com ara la cardiovascular (CYP2D6, CYP2C19, NAT1, NAT2), analgèsics (CYP2C9, CYP2D6), reumatologia (CYP2C9, TPMT), neurologia (CYP2C19, CYP2D6) i múscul-esquelètic (CYP2C19). Un total de 29 gens estan coberts a través de 158 assaigs únics.


Figura 1. TaqMan® OpenArray PGx Human Panel. Cada OpenArray està configurat per a processar 16 mostres simultànies


Panell humà per estudis de farmacogenòmica - TaqMan OpenArrayFigura 2. Exemple d'un SNP genotyping plot de CYP2C19*2 i CYP2D6*4 mitjançant el sistema QuantStudio 12K Flex®


Panell humà per estudis de farmacogenòmica - TaqMan OpenArray

Més informació