Panell humà per estudis d’expressió de microRNA - TaqMan OpenArray


Panells pre-dissenyats


El panell TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel® es un panell de contingut fix que conté assaigs TaqMan validats per a microRNAs humans permetent la generació d'un perfil dels miRNAs complet per a un màxim de 3 mostres per panell utilitzat. Aquest panell es ideal per a mitjans i grans estudis ja que permeten l'anàlisi de centenars d'assaig de microRNA en paral·lel per mostra, és a dir, permet la generació d'un ampli perfil de miRNAs possibilitant l'anàlisi de 36 mostres en un sol dia de treball.

Cada TaqMan® OpenArray Human MicroRNA Panel® conté 754 seqüències de miRNAs de gens humans ben caracteritzats provinents de la base de dades Sanger miRBase v14. Els 754 assaigs han estat validats funcionalment amb panells de miRNAs artificials.

Val a dir que aquest panell juntament amb la plataforma QuantStudio 12K-Flex, permet utilitzar només 33 nanolitres de mostra i reactius per a cada reacció, donant lloc a un estalvi signifivativament important en quant al volum de mostra, reactius i costos associats.

Figura 1. Funcions dels miRNA en malalties humanes

Figura 1. Funcions dels miRNA en malalties humanes - TaqMan OpenArray


Funcions generals dels microRNAs (miRNA)

  • Desenvolupament
  • Mort cel·lular (apoptosi)
  • Epigenètica


Funcions dels miRNAs en malalties humanes

  • Marcadors de diagnòstic
  • Dianes terapèutiques
  • Agents terapèutics


Figura 2. Mecanisme de funcionament i anàlisi de dades mitjançant el programa ExpressionSuite per a microRNAs

Figura 2. Mecanisme de funcionament i anàlisi de dades mitjançant el programa ExpressionSuite per a microRNAs (miRNA) - TaqMan OpenArray

Figura 3. Resum protocol analisis microRNA mitjançant la plataforma QuantStudio

Figura 4. Resum protocol analisis microRNA mitjançant la plataforma QuantStudio

Més informació